Corpoarte Social Responsiblity

สังคม – ความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่ม Merino เชื่อว่าความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นความคิดที่ค่อยๆนำเอาแนวทางการคิดที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมมาใช้ควบคู่ไปกับการกำหนดกลยุทธ์ในการใช้ความชำนาญของเราและทรัพยากรในการก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางบวกในการดำรงชีวิตของกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสในสังคม

ความตั้งใจและความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อกิจการงานที่เรารับผิดชอบให้สังคมและสิ่งแวดล้อมถือเป็นแนวคิดที่เราให้ความสำคัญตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว ก่อนที่จะมีการกำหนดเป็นกฎหมายบังคับที่ต้องมีการนำส่วนแบ่งในการทำธุรกิจของเรามาส่งต่อให้กับสังคมส่วนรวม

ด้วยความที่เป็นองค์กรที่ห่วงใยสิ่งแวดล้อม เราเชื่อมั่นว่าเป็นหน้าที่ของเราที่จะดำเนินการทางธุรกิจที่สนับสนุนสังคมและวิธีการทำงานแบบยั่งยืน

ที่ Merino : เราให้ความสำคัญกับผู้คนเป็นอันดับแรก

การศึกษา , การดูแลสุขอนามัย และการมอบอำนาจให้แก่สตรีถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาชุมชนในปัจจุบันนี้ ที่ Merino, เราเข้าใจถึงความสำคัญของสิ่งเหล่านี้และยึดมั่นกับค่านิยมหลักของเราที่ว่า การให้ความสำคัญต่อปวงชนเป็นอันดับแรก การศึกษาที่มีคุณภาพและไม่มีค่าใช้จ่ายนั้นถือเป็นความฝันที่ไกลเกินจริงในหลายครอบครัวที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ แต่พวกเขาได้รับผลประโยชน์เหล่านี้จากการริเริ่มหลายโครงการของกลุ่มบริษัทเรา การศึกษาแบบองค์กรรวมได้ถูกจัดสรรผ่านโรงเรียน เอสวีเอวี และสนับสนุนความช่วยเหลือการเรียนการสอนเพิ่มเติมให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงทุนการศึกษาสำหรับบุคคลที่เหมาะสม และการฝึกอบรมในเชิงปฏิบัติการสายอาชีวะอาชีพ ล้วนแต่เป็นตัวช่วยในการแก้ปัญหาความแตกต่างทางสังคมของชุมชน กลุ่มบริษัท Merino ยังมีส่วนช่วยจัดสรรโครงการเพื่ออาหารกลางวันให้แก่นักเรียนที่ประสบปัญหาขาดแคลนอาหารที่มีโภชนาการ รวมทั้งศูนย์เพื่อสุขภาพอนามัย Shri Prem Chand Lohia ของกลุ่มบริษัทเราที่มุงเน้นเกี่ยวกับปัญหาวัณโรค ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรง เรามีสถานจ่ายยาและมีรถตู้เคลื่อนเพื่อเข้าถึงผู้คนในหมู่บ้าน ทั้ง 72 แห่งช่วยให้ชาวบ้านที่มีปัญหาความยากจนสามารถรับบริการทางสาธารณะสุขได้ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทของเรายังมุ่งเน้นในการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีผ่านการจัดค่ายฝึกโยคะและคลาสเรียนโยคะที่เราจัดอย่างสม่ำเสมออันเป็นการตอกย้ำของข้อที่ว่าปวงชนต้องมาก่อนเสมอของเรา และอีกทั้งกลุ่มบริษัทของเรายังได้จัดให้มีห้องเรียนสำหรับสอนการเย็บปักและคอมพิวเตอร์สำหรับสตรีทั้งหลายเพื่อให้พวกเธอสามารถพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจได้อีกด้วย

แนวทางปฏิบัติในการรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษัท Merino

เพราะเราเป็นองค์กรที่ใส่ใจ เราจึงเชื่อมั่นว่านี่เป็นภาระหน้าที่ของเราในการสนับสนุนผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือในสังคมผ่านโครงการต่างๆของเราในการรับผิดชอบต่อสังคม เรามุ่งเน้นในโครงการต่างๆเหล่านี้ที่บริษัทของเราได้ริเริ่ม โดยมอบหมายให้กระจายความช่วยเหลือผ่านกองทุนที่เราจดทะเบียนเพื่อสังคมที่ชื่อว่า กองทุน Sri Hara Kasturi อันเป็นกองทุนที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อการนี้โดยเฉพาะ

โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของเราแบ่งออกเป็นสายงานต่อไปนี้ :

  1. สุขอนามัย
  2. การให้อำนาจแก่สตรี
  3. การพัฒนาเด็กและเยาวชน
  4. การทำหน้ากากกรองฝุ่น Merino

โครงการดูแลสุขภาพอนามัยแบบองค์รวม

“ศูนย์เพื่อสุขภาพ Shri Prem Chand Lohia”

เราค้นพบว่าวัณโรคเป็นภาระอันน่ากลัวในเรื่องของสภาวะสุขอนามัยของผู้คนในเมืองฮาปูร์มากกว่าสิ่งอื่นใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบรรดาคนยากไร้ กองทุนของเราได้ค่อยๆดำเนินการให้บริการผู้ป่วยนอก ควบคู่ไปกับการรักษาวัณโรคโดยมีศูนย์เพื่อสุขภาพ Shri Prem Chand Lohia ในเมืองฮาปูร์ ให้กับประชาชนหลายต่อหลายคนที่ขาดความสามารถในการเข้าใช้บริการสถานสุขภาพที่ดี นี่คือการทำงานเพื่อต่อสู้กับวัณโรคร้ายแรงในหมู่บ้านทั้ง 72 แห่งในเมืองฮาปูร์ โดยร่วมมือกับกองวัณโรค รัฐบาลอินเดีย

ในปัจจุบัน ศูนย์สุขภาพนี้มีสถานจ่ายยา 3 แห่ง ที่มีหมอและบุคคลากรทางการแพทย์ให้บริการการรักษานอกแก่คนไข้นอกและให้การรักษาวัณโรคโดยเฉพาะ ทั้งหมดตั้งอยู่ที่ เมืองอักกีจา เมืองการ์มัทเตวาร์ และเมืองฮาปูร์ ให้บริการสาธารณสุขแก่คนยากไร้ในพื้นที่ใกล้เคียง

กองทุนยังได้มอบสิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์ให้กับคนไข้ที่มีความต้องการความช่วยเหลือทั้งในและรอบบริเวณสถานประกอบการของกลุ่ม Merinoในเมืองฮาปูร์ ผ่านรถตู้เคลื่อนที่ ที่มีแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากนี้ในการส่งเสริมสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัยแบบองค์รวม ศูนย์เพื่อสุขภาพของเรายังใช้ความรู้ในด้านอายุรเวทในการรักษาคนไข้อีกด้วย ในแง่การส่งเสริมการดำรงชีวิตให้มีสุขภาพองค์รวมที่ดี กองทุนยังส่งเสริมการเรียนอาสนะโยคะ และให้ความรู้เกี่ยวกับอายุรเวท ในปีที่จัดทำรายงานนี้ เราได้จัดให้มีค่ายโยคะ และมีการฝึกอบรมโยคะมากกว่า 50 ครั้ง การริเริ่มนี้เกิดขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงสุขอนามัยของผู้คนให้ดีขึ้นโดยอาศัยประโยชน์จากครูผู้สอนโยคะของเรา

การบริการที่ปราศจากค่าใช้จ่ายเหล่านี้จัดขึ้นเพื่อป้องกันโรคภัยให้กับคนยากไร้และประชากรที่มีความขัดสนเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของพวกเขา นับเป็นหนึ่งในก้าวย่างที่เราทำเพื่อให้เกิดสังคมที่มีสุขอนามัยที่ดี การส่งเสริมการฝึกโยคะช่วยสร้างร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง และเพื่อทำให้เกิดสภาพชีวิตที่ดีขึ้นในสังคม

การศึกษา

กองทุนเพื่อเป็นอนุสรณ์ต่อ Sri Hara Kasturi (ในที่นี้ขอเรียกว่า “กองทุน”) ดำเนินการบริหารโรงเรียนประถมชื่อว่า Swami Vivekananda Arunoday Vidyalaya หรือเรียกย่อว่าเอสวีเอวี SVAV ตั้งอยู่ในเมืองฮาปูร์ รัฐอุตตรประเทศ เป็นสถาบันการศึกษาที่ก่อตั้งในเดือนเมษายน เมื่อปี พ.ศ. 2556 โดยมุ่งเน้นสำหรับนักเรียนสตรีเป็นหลัก สถานศึกษานี้ถือเป็นการเปิดโอกาสในการศึกษาที่ดีขึ้นให้กับเด็กจากครอบครัวยากไร้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงของสถานประกอบการของ Merino

โรงเรียน Swami Vivekananda Arunoday Vidayalay มีประวัติใหม่ในการที่มีนักเรียนลงทะเบียนถึงราว 100 คน และมีนักเรียนกลุ่มแรกที่ก้าวหน้าไปถึง คลาส วี ด้วยการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกและการเรียนการสอนที่ทันสมัย ช่วยทำให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเราในการสร้าง “จิตใจที่ดีงาม” ในกลุ่มเยาวชนที่มาจากภาคส่วนที่ด้อยโอกาสทางสังคม

เรายังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีสิทธิ์ และจัดให้มีการอบรมส่วนตัวในวิทยาเขตเอสวีเอวี SVAV โดยเฉพาะให้กับนักเรียนที่มาจากครอบครัวที่ยากไร้

โครงการอาหารกลางวัน – อาหารที่มีสารอาหารและมีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยส่งเสริมความคิดให้โลดเล่น ด้วยแนวทางนี้เราได้จัดโครงการมอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนของเรา และนักเรียนอื่นๆในบริเวณเมืองฮาปูร์ ครัวที่มีอุปกรณ์ทันสมัยในวิทยาเขตเอสวีเอวี SVAV ในเมืองฮาปูร์เป็นที่จัดเตรียมอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการตรงตามมาตรฐานชั้นเยี่ยมในด้านสุขอนามัยให้แก่นักเรียนทั้งหลาย

โครงการอาหารกลางวันของเรานี้ให้ความช่วยเหลือด้านโภชนาการแก่นักเรียนประถมกว่า 800 คนในเขตชนบท และอาหารกลางวันของเรายังมีเด็กที่พิการทางร่างกายในเมือง จัจจาร์ รัฐหรยาณา โครงการอาหารกลางวันไม่เพียงช่วยให้มั่นใจว่าเด็กเข้าร่วมและสนใจการเรียน แต่ยังเป็นแหล่งโภชนาการที่ช่วยในการพัฒนาด้านจิตใจของเด็กที่มาจากภูมิหลังครอบครัวมีปัญหาทางเศรษฐกิจได้ดีขึ้น

การเพิ่มอำนาจให้สตรี

เรียนรู้ที่จะหาเลี้ยงชีพ ที่ศูนย์ตัดเย็บเพื่อการเรียนรู้เป็นอนุสรณ์ต่อ Smt. Kasturi Bai

กลุ่มบริษัท Merino เชื่ออย่างยิ่งว่าสตรีเป็นส่วนสำคัญของสังคมของเรา ดังนั้นกลุ่มบริษัทของเราจึงส่งเสริมการริเริ่มในการเพิ่มอำนาจให้กับสตรี ผ่านโครงการหนึ่งที่เรียกว่า การเรียนรู้เพื่อหาเลี้ยงชีพ ที่ เมือง ฮาปูร์ กิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้การดำเนินการของศูนย์ตัดเย็บเพื่อการเรียนรู้เป็นอนุสรณ์ต่อ Smt. Kasturi Bai ภายใต้การดูแลของกองทุนตั้งแต่เดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2557 สตรีเหล่านี้มาจากครอบครัวในส่วนที่ด้อยโอกาสทางสังคมและยินดีที่จะทำงานหาเลี้ยงชีพภายหลังจากการฝึกอบรม โดยถือเป็นผู้สมัครที่มีสิทธิ์ภายใต้โครงการ เรียนรู้เพื่อหาเลี้ยงชีพ ของเรา

โครงการดังกล่าวมีผู้รับการฝึกอบรม 3 ประเภท คือ ผู้เรียนรู้ ผู้ฝึกงาน และ ผู้หาเลี้ยงชีพได้

  • ผู้เรียนรู้ – การฝึกอบรมสายอาชีพในการเย็บปักถักร้อยให้แก่สตรีที่โตเต็มวัย เรามีการฝึกอบรมระยะเวลานาน 3 เดือนเพื่อให้พวกเขาสามารถตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูปอย่าง เสื้อยืด เสื้อเชิ้ต กางเกง และ เสื้อสวมคลุมสวมทับ เป็นต้น
  • ผู้ฝึกงาน – มีการจัดการฝึกงานให้ 1 เดือน หลังจากสำเร็จการฝึกอบรมระยะเวลานาน 3 เดือน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะของพวกเขา และเริ่มมีรายได้จากผลงานของตน และภายหลังจบการฝึกงานสตรีเหล่านี้จะสามารถหาเลี้ยงตนเองได้
  • ผู้ที่หาเลี้ยงชีพได้ – ศูนย์การฝึกอบรมทำการสังเกตการณ์และให้การสนับสนุนในการหารายได้ประจำโดยการจัดหาผู้จัดหารงานในการผลิตเครื่องนุ่งห่มและการเย็บเสื้อผ้า

การยกระดับชีวิตของสตรีผ่านการฝึกอบรมเชิงนวัตกรรมนี้ทำให้หลายคนมีทักษะที่จำเป็นที่จะช่วยให้พวกเขามีโอกาสในการทำงาน และสามารถเลี้ยงชีพให้ความเป็นอยู่ดีขึ้น เมื่อมีทักษะเพิ่มขึ้น เราสามารถจัดหางานให้พวกเธอทำที่บ้านได้ เป็นทางเลือกที่ช่วยให้พวกเธอสามารถรักษาชีวิตสมดุลชีวิตในการทำงาน และศูนย์การตรวจสุขภาพแห่งใหม่สำหรับสตรีในโกลกาตามีความสำคัญต่อเรื่องราวนี้

หน้ากาก Merino ผลิตโดยครอบครัวผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

หน้ากากเดียว หลายรอยยิ้ม – โครงการเพื่อสังคมที่ริเริ่มโดยกลุ่มบริษัท Merino เพื่อต่อสู้กับภาวะการระบาดของไวรัสโคโรน่า และการว่างงาน
ความพยายามของเราคือการเพิ่มอำนาจสตรีจากการเป็นชนชั้นอ่อนแอทางเศรษฐกิจในสังคม โดยการช่วยให้พวกเขาสามารถมีรายได้ 300 -500 รูปีต่อวันจากการผลิตหน้ากาก Merino และการส่งเสริมให้ใช้หน้ากากดังกล่าวในที่สาธารณะ ทั้งนี้หน้ากากของ Merino ที่กำลังขาดตลาดและเป็นที่ต้องการในเวลานี้ ได้ถูกมอบการสนับสนุนเป็นเงิน 10 รูปี ต่อหน้ากาก 2 อัน

ทุกๆ 10 รูปี ที่ใช้ในซื้อหน้ากากแต่ละอัน เราได้มอบเงิน 7 รูปีตรงให้กับสตรีเหล่านี้ ช่วยให้พวกเขาพึ่งพาตนเองได้

หน้ากากได้รับการบรรจุและกระจายไปโดยกองทุนเพื่อเป็นอนุสรณ์ต่อ Shri Hara-Kasturi ( องค์การเพื่อสังคมที่ริเริ่มโดยกลุ่มบริษัท Merino ) หน้ากากทั้งหมดเป็นงานฝีมือที่ใช้ผ้าฝ้าย 100 เปอร์เซ็นต์ และสามารถนำมาทำความสะอาดและนำกลับมาใช้ซ้ำได้

โปรดร่วมมือกับเราในการต่อสู้กับสภาวะการระบาดของไวรัสโคโรน่านี้โดยการสนับสนุนโครงการหน้าการดังกล่าว

สอบถามอย่างรวดเร็ว

กรุณากรอกข้อมูลให้ละเอียด

ฉันยอมรับว่าการคลิกปุ่ม 'ส่ง' แสดงว่าฉันกำลังร้องขอการโทรและส่งข้อความอย่างชัดเจนผ่าน WhatsApp หรือสื่ออื่นใดจาก Merino Industries Ltd หรือพันธมิตร
Quick query