Imagino Laminates

การรับประกันสินค้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการรับประกัน

 • การรับประกันดังกล่าวจำกัดเฉพาะแผ่นลามิเนต Merinolam ขนาด 1 มิลลิเมตรเท่านั้น และไม่ครอบคลุมถึงแผ่นลามิเนตชนิดอื่นของ Merino หรือสินค้าอื่นๆของเรา
 • การรับประกันตลอดอายุการใช้งานนี้จำกัด และขยายครอบคลุมเฉพาะข้อบกพร่องในการผลิต หรือข้อบกพร่องอื่นๆที่เกิดจากความบกพร่องในคุณภาพของวัสดุหรือฝีมือการผลิต
 • บริษัทจะไม่รับประกันความรับผิดชอบอันเกิดจากความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือความเสียหายจากระยะไกล บริษัทจำกัดความรับผิดชอบตามมูลค่าของสินค้าเท่านั้น
 • การรับประกันนี้มีผลต่อผู้ซื้อสินค้ารายแรกเท่านั้น และไม่สามารถถ่ายโอนให้ผู้อื่นได้
 • การซ่อมแซมและเปลี่ยนแปลงสินค้าต้องดำเนินการผ่านตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเท่านั้น
 • ในกรณีที่มีการซ่อม หรือ เปลี่ยนคืนสินค้า การรับประกันนี้ยังคงมีผลต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ตามสัญญาการรับประกัน
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาสินค้าที่เปลี่ยนใหม่ตามดุลยพินิจ ในกรณีที่มีข้อบกพร่องของสินค้า บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่โดยสินค้าจะเป็นแบบเดียวกัน หรือ ใกล้เคียงกันกับแบบเดิมที่จะเปลี่ยนมากที่สุด
 • การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงการสาธิตและการติดตั้งผลิตภัณฑ์
 • หากมีข้อพิพาทอันเกิดจากการรับประกันนี้ ศาลที่เมืองเดลีจะเป็นผู้มีอำนาจตัดสินแต่เพียงผู้เดียว
 • ภาระความผูกพันของบริษัทภายใต้การรับประกันนี้จะจำกัดเพียงการซ่อม หรือการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ หรือชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ที่เสียหายเท่านั้น
 • การแก้ไขแต่เพียงอย่างเดียวของผู้ซื้อที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการรับประกันที่ระบุไว้ข้างต้นคือสามารถทำได้เพียงขอซ่อมแซม หรือเปลี่ยนคืน หรือขอคืนผลิตภัณฑ์และคืนเงินตามราคาที่ซื้อไป
 • บริษัทจะไม่มีการคืนเงินตามมูลค่าของเฟอร์นิเจอร์ หรือสิ่งอื่นใดที่ติดตั้งหรืออยู่ในบริเวณที่ผลิตภัณฑ์ของเราถูกใช้งาน และเกิดผลเสียหายในภายหลัง
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เป็นผลสืบเนื่องอันอาจเกิดขึ้นจากการใช้งานทางอ้อม หรือความเสียหายที่ไม่ตั้งใจ หรือความเสียหายเชิงลงโทษ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ของเรา
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการประเมินและหาสาเหตุของข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น , หากมี, ข้อบกพร่องที่พบในผลิตภัณฑ์ โดยการดำเนินการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ของบริษัทหรือตัวแทนของบริษัท คำตัดสินของพวกเขาถือเป็นที่สิ้นสุดและลูกค้าต้องยอมรับในคำตัดสินดังกล่าว

การรับประกันจะไม่ครอบคลุมในกรณีต่อไปนี้

 • ไม่ได้รับใบเสร็จต้นฉบับที่กรอกอย่างถูกต้องจากตัวแทนจำหน่าย
 • ใบเสร็จการซื้อต้นฉบับไม่ได้ถูกนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ตอนตรวจซ่อม
 • ไม่ได้ซื้อสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต
 • สินค้าไม่ได้ถูกติดตั้ง ใช้งาน หรือดูแลรักษาตามคำแนะนำที่ระบุในคู่มือคำแนะนำ ( สินค้ามีคำแนะนำในแค็ตตาลอกอย่างชัดเจนในการติดตั้ง การดูแลและบำรุงรักษา และวัตถุประสงค์ในการใช้งาน โดยแนวทางนี้มีระบุอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย ) การกระทำใดๆที่นอกเหนือจากที่ระบุในคู่มือจะทำให้มีผลยกเลิกการรับประกันโดยอัตโนมัติ
 • ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสมตามที่ได้มีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท หรือตามคู่มือการติดตั้งสินค้าที่มีระบุในแค็ตตาลอก
 • การซ่อมแซมที่เกิดจากบุคคล หรือตัวแทนอื่นใดนอกเหนือจากตัวแทนที่ได้รับการยอมรับจากบริษัท
 • ข้อบกพร่องที่เกิดจากเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ ความเสียหายอันเกิดขึ้นระหว่างการขนส่งไปยังที่พักของผู้ซื้อ การดูแลรักษาที่ไม่ดี หรือความเสียหายอันเกิดจากแมลงและหนู
 • ความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ การจัดการที่ไม่ถูกต้อง การใช้งานที่ไม่เหมาะสม หรือความประมาทจากการใช้งานของลูกค้า
 • สินค้าไม่ได้รับการส่งจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตในบรรจุภัณฑ์เดิมของเรา
 • ความเสียหายอันเกิดจากความบกพร่องของพื้นผิว หรือพื้นดินที่ใช้งาน
 • การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ การดูแลรักษาที่ไม่ดี การจัดการที่ไม่ถูกต้อง การใช้งานที่ไม่เหมาะสม ความประมาทเลินเล่อ การสึกหรอตามปกติ และ การเสื่อมสลายของสีและวัสดุตามธรรมชาติตามระยะเวลาการใช้งาน หรือสาเหตุอื่นใดที่ระบุไว้ข้างต้น
 • ข้อเพิ่มเติม : ความเสียหายไม่อยู่ภายใต้การรับประกันอาจได้รับการซ่อมแซมในอัตราที่เหมาะสมและมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการส่งคืนสินค้า ซึ่งต้องมีการเรียกร้องอย่างเป็นทางการต่อฝ่ายบริการลูกค้า

สอบถามอย่างรวดเร็ว

กรุณากรอกข้อมูลให้ละเอียด

  ฉันยอมรับว่าการคลิกปุ่ม 'ส่ง' แสดงว่าฉันกำลังร้องขอการโทรและส่งข้อความอย่างชัดเจนผ่าน WhatsApp หรือสื่ออื่นใดจาก Merino Industries Ltd หรือพันธมิตร
  Quick query