Conservation Merino

สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

โลกใบนี้ไม่ใช่แค่ดาวเคราะห์ที่เราอาศัยอยู่ แต่เป็นบ้านของเรา ณ ที่แห่งนี้ ความหวัง ถูกส่งผ่านด้วยภาษาแห่งความรัก อารมณ์ความรู้สึกก่อให้เกิดความสัมพันธ์ ความมหัศจรรย์อาศัยแรงบันดาลใจ และความแข็งแกร่งหมายถึงความสวยงาม

บ้านที่แข็งแกร่งและสวยงามหลังนี้ไม่เคยหยุดทำให้เราพึงพอใจ และนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมที่ Merinoเราจึงยึดมั่นการดำเนินธุรกิจที่เป็นไปอย่างมีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

ที่ MERINO: สิ่งแวดล้อมต้องมาก่อน

เนื่องจากบริษัทเราเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับผืนดินของประเทศอินเดีย
กลุ่มบริษัท Merino ยืนหยัดด้วยคุณค่าที่ให้สิ่งแวดล้อมต้องมาก่อนสิ่งอื่นใด ด้วยคุณค่านี้ที่เป็นแรงบันดาลใจให้ Merinoไม่เพียงแต่ยึดมั่นอย่างเคร่งครัดกับกำหนดบรรทัดฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ แต่เรายังก้าวไปไกลกว่ากฎปฏิบัติและ นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในทางบวกผ่านการปรับปรุงระบบนิเวศวิทยาอีกด้วย เราแสวงหาการแข่งขันในธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบผ่านแนวทาง สามประการของเราที่ให้ปัจจัยความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมเป็นหัวใจหลักในกระบวนการทำงานและการตัดสินใจในธุรกิจของเรา

ที่ MERINO: เรามีการจัดการบริหารทรัพยากรพลังงาน

เราลดการกระทำที่กระทบต่อระบบนิเวศวิทยาผ่านการลดปริมาณคาร์บอน โดยการเพิ่มการพึ่งพาพลังงานสะอาดที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ในโรงงานของเรา เช่น แผงพลังงานแสงอาทิตย์ มวลชีวภาพ ก๊าซชีวภาพ เป็นต้น กลุ่มของเราสามารถทำสำเร็จถึง 60 เปอร์เซ็นต์ของการใช้พลังงานที่จำเป็น ผ่านพลังงานสะอาดเหล่านี้ควบคู่ไปกับแนวทางสำคัญสำหรับการอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมที่สุด

ที่ MERINO: เรามีการจัดการทรัพยากรน้ำ

เรามุ่งเน้นในการลดการใช้น้ำ การแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ และการใช้ซ้ำทรัพยากรน้ำของเรา การเติมเต็มและการฟื้นฟูแหล่งน้ำของเราเพื่อบรรลุเป้าหมายการจ่ายน้ำออกจากระบบให้เหลือศูนย์แต่เพิ่มกระบวนการรับน้ำเข้าให้เป็นสองเท่า ทั้งนี้เรามีการจัดการขยะของเสียและการควบคุมการปลดปล่อยของเสียในอากาศ และลงสู่ดิน

กลุ่มบริษัท Merino และความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัท Merino มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ โดยได้ริเริ่มหลายโครงการเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เราทำงานอย่างแข่งขันที่จะลดความกดดันต่อทรัพยากรธรรมชาติโดยการนำเอาแนวทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพมาใช้ควบคู่ไปกับการยึดเอาหลักมาตรฐานของนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย เราได้ดำเนินการการปฏิบัติการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้ในโรงงานผลิตของเรา

  • เราสามารถสนองความต้องการส่วนใหญ่ในการใช้พลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้าของเราด้วยการใช้หม้อต้มขยะการเกษตร และพลังงานกังหันน้ำ
  • เรานำเอาเถ้าถ่านที่เกิดจากแหล่งกำเนิดอินทรีย์ส่วนหนึ่งมาใช้ในการผลิตอิฐจากเถ้าถ่าน และอีกส่วนหนึ่งใช้เป็นปุ๋ยออร์แกนิคปลอดสารพิษที่ผสมกับสารละลายอันเกิดจากเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพของเราในการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะมูลฝอยที่เกิดจากโรงงานผลิตอาหารของเรา
  • เรายังสามารถผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนได้มากกว่า 500 ตัน จากของเสียที่เกิดจากโรงงานผลิตมันฝรั่งของเรา เราเผาขยะมูลฝอยในเตาเผาขยะและนำเอาความร้อนมาทำให้ขยะมูลฝอยแห้งเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
  • เราสนับสนุนการเพาะปลูก และพัฒนา “เข็มขัดสีเขียว” ภายในพื้นที่โรงงานของเราและบริเวณใกล้เคียง
  • เราลดการใช้ทรัพยากรน้ำจาก 1000 กิโลลิตร เหลือเพียง 600 กิโลลิตร และเราได้ริเริ่มการกักเก็บน้ำฝนไว้ใช้ในระบบประปาเฉลี่ยราว 300 กิโลลิตร ต่อวัน และเราได้นำการริเริ่มนี้ไปใช้กับหมู่บ้านใกล้เคียงเราอีกด้วย
  • เราใส่ใจต่ออากาศโดยเราได้มีการเปลี่ยนจากระบบปรับอากาศธรรมดาเป็น ระบบเครื่องทำความเย็น VAM จากการใช้ความร้อนในการเผาขยะโดยเราติดตั้งระบบดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ในระบบดังกล่าวด้วย

สอบถามอย่างรวดเร็ว

กรุณากรอกข้อมูลให้ละเอียด

ฉันยอมรับว่าการคลิกปุ่ม 'ส่ง' แสดงว่าฉันกำลังร้องขอการโทรและส่งข้อความอย่างชัดเจนผ่าน WhatsApp หรือสื่ออื่นใดจาก Merino Industries Ltd หรือพันธมิตร
Quick query